Informace pro případné klienty SBERBANK

Informace pro případné klienty SBERBANK

Michal Doležel

1. 3. 2022
Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Česká národní banka nařídila 28. 2. 2022 Sberbank CZ, aby se zdržela:

  • jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů;
  • jakéhokoli jednání spočívajícího v přijímání vkladů;
  • jakéhokoli jednání vedoucího k pořizování (nákupu) aktiv s přiřazenou rizikovou váhou větší než 0 % podle článků 114-134 Nařízení s výjimkou aktiv nutných k zajištění běžného provozu a s výjimkou ukládání vkladů v bankách, kterým byla k jejich činnosti udělena licence podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o bankách nebo bankách se sídlem v členských státech Evropské unie s výjimkou bank ze skupiny Sberbank;
  • zcizování aktiv či jejich zatěžování právy třetích osob.

Vklady klientů ve Sberbank CZ jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR na jednoho klienta (cca 2,5 mil. Kč). V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 procent výše vkladu. Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob). Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

Výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou určí. Garanční systém musí spustit výplatu do 7 pracovních dnů od rozhodného dne, tj. ode dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům. Podle informací České národní banky disponuje nyní Garanční systém finančního trhu částkou 35 mld. Kč pro výplatu vkladů podléhajících pojištění.

Aktuální informace najdete na následujícím odkazu:
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena
Informace k výplatě náhrad vkladů z Garančního systému finančního trhu:
https://www.garancnisystem.cz/oznameni-CNB-o-neschopnosti-Sberbank-dostat-zavazkum
Aktuální vyjádření a informace na stránkách Sberbank CZ:
https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky

Nejnovější články

Další články