Změny, které přináší novela zákona o odpovědnosti z provozu vozidel (povinném ručení)

Změny, které přináší novela zákona o odpovědnosti z provozu vozidel (povinném ručení)

Michal Doležel

11. 10. 2023

V úvodu je třeba zmínit, že samotná novela zákona není výmyslem legislativců České republiky, ale jsme ke změnám „donuceni“ s ohledem na úpravu motorové směrnice v rámci Evropské unie. Dle informací Ministerstva financí by měla být účinnost změn k 1. lednu 2024, přičemž změny týkající se „zelené karty“ k 1. červenci 2024.

 

Co bude nově zahrnuto pod pojmem vozidlo

Bude se týkat i dalších vozítek převážně na elektrický pohon, jako jsou elektrokoloběžky nebo třeba segwaye. Stačí, aby jejich maximální konstrukční rychlost byla vyšší než 25 km/h, případně vyšší než 14 km/h, a zároveň byla těžší než 25 kg. Výjimku budou mít např. elektrokola, tedy ta, jejichž primárním zdrojem energie je šlapání do pedálů, a ne pouze přípojný motor.

Minimální limit povinného ručení

Původní minimální limity 35 mil. Kč na újmu na zdraví a 35 mil. Kč na újmu na věci budou nahrazeny vyššími minimálními limity, a to 50 mil. Kč na újmu na zdraví a 50 mil. Kč na újmu na věci. Klientům s dosavadními limity 35/35 se limity automaticky navýší.

Nová definice provozu vozidla

Provozem vozidla se rozumí jakékoli použití takového vozidla v provozu, které je v době nehody v souladu s funkcí vozidla jakožto dopravního prostředku (přeprava osob a zboží), a to bez ohledu na vlastnosti vozidla i bez ohledu na terén, ve kterém je motorové vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu.

Činnost vozidla jako stroje

V případě, že vozidlo neplní obvyklou funkci dopravního prostředku a je např. zdrojem energie pro pohon strojní nástavby, nejedná se o provoz vozidla ve smyslu tohoto zákona.

Škoda způsobená jízdní soupravou

Jestliže je škoda způsobena jízdní soupravou tvořenou tažným a přípojným vozidlem, kdy nelze identifikovat tažné vozidlo či jeho řidiče a byla-li současně vyloučena samostatná odpovědnost třetí strany, poskytne poškozené straně náhradu škody pojišťovna, která pojistila přívěs. Nová právní úprava má tak umožnit přímý nárok poškozeného po pojistiteli návěsu, s následným právem regresu. Pokud by šlo o rozdílného pojistitele tažného a taženého vozidla, pojistitelé by se pak mezi sebou vypořádali s ohledem na okolnosti vzniku škody.

Plná digitalizace procesů a evidence pojištění

Pojistitelé budou povinni provádět evidenci pojištění odpovědnosti, zejména rychlou výměnu informací o vzniku a zániku pojištění směrem na Českou kancelář pojistitelů a kontrolní orgány, a to jak na národní úrovni, tak i mezi členskými státy. Pojišťovny se tak budou muset přizpůsobit této formě on-line výměny. Evropský parlament proto navrhuje dopinění článku 4, kterým se má zpřesnit výměna dat mezi členskými státy s využitím stávajícího systému EUCARIS (Evropský informační systém vozidel a řidičských oprávnění), kde by se nediskriminačním způsobem v rámci EU vyměňovala data o kontrolovaném vozidle, jeho vlastníkovi, provozovateli a o tom, zda vozidlo spadá pod povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Kontrola pojištění povinného ručení

Novela motorové směrnice má umožnit takový typ kontroly, která nebude diskriminační a nebude vyžadovat zastavení vozidla. Řešení spočívá v užití pokročilých technologií umožňujících automatické rozpoznání poznávacích značek, což představuje diskrétní kontroly pojištění vozidel, aniž by bylo třeba je zastavovat, tedy bez zasahování do volného pohybu vozidel (a nepřímo volného pohybu osob) v rámci vnitřního trhu.

Lze pojistit i cizí pojistné nebezpečí, ale má to svá omezení

Pojištění odpovědnosti provozovatele vozidla lze sjednat formou cizího pojistného nebezpečí (cizího pojistného zájmu). Právní úprava tak nebrání uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti např. vlastníku vozidla, který je osobou odlišnou od jeho provozovatele, kde je pojistný zájem vlastníka, který rozhoduje o tom, zda si právní i faktickou možnost nakládat s vozidlem ponechá neboli přenese na jinou osobu. Vyloučit je však třeba možnost sjednání pojištění odpovědnosti formou tzv. otevřených flotil, kdy se pojistník staví spíše do role zprostředkovatele pojištění a kde je zpochybněn pojistný zájem pojistníka na pojistném krytí pojištěného.

Pojistný zájem

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná. Pojistník má pojistný zájem na vlastním majetku. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na majetku jiné osoby, dosvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.

Za pojištění nově odpovídá provozovatel vozidla, nikoliv vlastník

Pojem „provozovatel vozidla“, na jedné straně existují definice, které vlastnost provozovatele vozidla konstitutivně spojují se stavem zapsaným v registru silničních vozidel. Na druhé straně existují definice, které za rozhodující pro určení provozovatele vozidla považují skutečný právní nebo faktický stav (tedy kdo rozhoduje o tom kdy, kde a za jakých podmínek bude vozidlo provozováno). Ustálená soudní praxe i odborná literatura se shodují v závěru, že provozovatelem vozidla je ten, „kdo má právní a faktickou možnost dispozice s dopravním prostředkem“, tedy není podmínkou zápis provozovatele do registru. Provozovatelem vozidla tak je zpravidla jeho vlastník, ale může jím být i osoba od vlastníka odlišná, kterou k provozování vozidla opravňuje dohoda mezi ní a vlastníkem. V takovém případě je pro určení provozovatele vozidla rozhodující obsah této dohody, resp. rozsah práv a povinností, které vlastník dohodou na tuto osobu přenesl. Dále panuje shoda, že pro postavení provozovatele vozidla je charakteristická určitá dlouhodobost, tedy je-li vozidlo krátkodobě pronajato nebo půjčeno, nájemce nebo vypůjčitel se provozovatelem vozidla nestává. Aby v praxi nedocházelo k nejistotě v osobě provozovatele, vyžaduje se, aby byl ten, kdo má být provozovatelem vozidla, vlastníkem na základě písemné dohody pověřen, což vyžaduje písemný souhlas, v opačném případě bude pinit povinnost sjednat pojištění odpovědnosti vlastník vozidla. Nelze-li provozovatele vozidla určit, má se za to, že jím je vlastník dopravního prostředku.

OK HOLDING BULLETIN 4/2023 [online]. 2023 [cit. 2023-10-11].

Kontaktovat mě můžete ZDE

 

Nejnovější články

Další články